บริษัทรับสร้างบ้าน กับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง แตกต่างกันอย่างไร

บริษัทรับสร้างบ้าน กับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

การคิดจะสร้างบ้านในฝันขึ้นมาสักหลัง จำเป็นต้องคิดกันอย่างรอบคอบ เพราะบ้านเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลาย ๆ คนต่างใฝ่ฝันว่าสักวันจะต้องมีเป็นของตนเอง หากมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่แล้ว หรือต้องการบ้านที่ออกแบบตรงตามความต้องการ การสร้างบ้านเองแทนการซื้อบ้านจัดสรร นับว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่การปลูกบ้านเองก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน การขออนุญาตก่อสร้าง การหาแรงงาน การสั่งซื้อวัสดุที่ได้มาตรฐาน การควบคุมการก่อสร้าง และอื่น ๆ อีกมากมาย เจ้าของบ้านจึงต้องจ้างผู้รับเหมา หรือจ้าง บริษัทรับสร้างบ้าน มาทำการสร้างบ้านให้ โดยทั้งสองรูปแบบนั้นมีข้อแตกต่างกันไป ดังนี้

การจ้างผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างบ้าน หรืออาคารต่าง ๆ โดยวิธีเหมา หรือการคิดเป็นจำนวนรวม ยกตัวอย่างเช่น การับเหมาก่อสร้างที่รวมค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง ไว้ในงบประมาณเดียวกันทั้งหมด มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซึ่งสะดวกสบายต่อผู้ว่าจ้าง และไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเปรียบเหมือนกับการจ้างแรงงานรายวัน การจ้างผู้รับเหมาเองในเรื่องระบบ การออกแบบ การประมูล และการก่อสร้าง ระบบทั้งหมดนี้เจ้าของบ้านจะต้องทำการว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการเขียนแบบและออกแบบให้ได้บ้านตามที่ต้องการ แล้วขออนุญาตก่อสร้างก่อน หลังจากนั้นจึงนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาหลาย ๆ รายทำการประมาณราคา และเสนอราคารับเหมาก่อสร้าง เจ้าของบ้านจะพิจารณาจากราคาและความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาก่อนทำสัญญาว่าจ้าง

ข้อดี

งบประมาณถูกกว่าบริษัทที่ รับสร้างบ้าน เจ้าของบ้านสามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้รับเหมาหลายรายได้ก่อนทำการก่อสร้าง โดยการพูดคุยต่อรองราคากัน

มีการถ่วงดุลและตรวจสอบกันระหว่างผู้ออกแบบกับผู้รับเหมา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบในช่วงออกแบบสามารถทำได้ง่าย

มีความเป็นกันเองสูง ติดต่อประสานงานง่ายและสามารถเร่งงานได้

ข้อเสีย

 ราคาถูกกว่าแต่งบประมาณอาจบานปลายได้ในภายหลัง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่น วัสดุ หรือแบบไม่สมบูรณ์ นำไปสู่ข้อโต้แย้งและเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้รับเหมา และอาจเกิดความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาหนีงาน

ถ้าผู้รับเหมาไม่มีความน่าเชื่อถือ อาจโดนเอารัดเอาเปรียบได้

งานไม่เป็นระบบ อาจเกิดความล่าช้า เพราะควบคุมระยะเวลาได้ยาก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มออกแบบจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างค่อนข้างนาน

เจ้าของบ้านต้องดำเนินเรื่องเอกสารการก่อสร้างเอง เมื่อไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องขออนุญาต วัสดุ สเปค อุปกรณ์ การตรวจสอบคุณภาพงาน และการตรวจรับงาน นำไปสู่ปัญหาทั้งก่อนและหลังเข้าอยู่อาศัย

 ต้องเสียเงินจ้างคนเขียนแบบ จึงเกิดปัญหาเทคนิคในการก่อสร้าง ที่เกิดจากแบบ เพราะผู้ออกแบบกับผู้ก่อสร้างไม่ได้ร่วมงานกันตั้งแต่แรก

 หลังเสร็จงานต้องมีการจ้างบริษัทมาตรวจรับบ้าน เจ้าของบ้านขาดประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง จึงทำให้มีปัญหาทั้งก่อนและภายหลังเข้าอยู่อาศัย            ดังนั้น นอกจากนี้ในการสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านไม่ได้ว่าจ่างผู้ออกแบบ แต่ทำการหาแบบบ้านเอง เขียนแบบเอง หรือว่าจ้างคนเขียนแบบที่ไม่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมมาเขียนแบบให้ มักจะได้แบบที่ไม่มีคุณภาพ ขาดรายละเอียด ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจทำให้ผู้รับเหมาโกงสเปควัสดุ หรือลดคุณภาพของวัสดุลง เพื่อให้เสนอราคาได้ถูกกว่าเจ้าอื่น และเจ้าของบ้านก็ไม่มีผู้ออกแบบมาช่วยตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างตามแบบหรือไม่ ซึ่งบางครั้งรายละเอียดบางจุดก็เป็นเรื่องของความปลอดภัย หรือโครงสร้างที่สำคัญของบ้านการจ้าง บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้านนั่นคือ บริษัทที่รับให้บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร มีความน่าเชื่อถือ และยังมีมาตรฐานกว่าการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่อาจต้องใช้แลกมาด้วยการใช้งบประมาณที่สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อแลกกับความสะดวกสบาย และสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้บ้าน ที่มีมาตรฐานตามแบบที่ได้วางไว้ การจ้างบริษัทรับสร้างบ้านเป็นรูปแบบการจัดทำ และส่งมอบโครงการในรูปแบบ การออกแบบ และการก่อสร้าง บริษัทที่ รับสร้างบ้าน จะเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และก่อสร้างเบ็ดเสร็จไปในตัว โดยมากบริษัทจะมีแบบบ้านให้เลือก เจ้าของบ้านสามารถปรับเปลี่ยนแบบ และวัสดุได้บ้างพอสมควร

ข้อดี

 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพ ผู้ออกแบบและก่อสร้างเป็นบริษัทเดียวกัน จึงสามารถควบคุมระยะเวลาการทำงานได้ดี

สะดวกสบายต่อผู้ว่าจ้าง

ได้บ้านที่มีมาตรฐานตรงตามแบบที่วางไว้

ประหยัดเวลาในการดำเนินงานในส่วนราชการ

ความคืบหน้าของงานเป็นไปตามงวดงาน

งบประมาณไม่บายปลาย สามารถควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าเนื่องจากบริษัทรับสร้างบ้านมีแบบบ้านที่ชัดเจนอยู่แล้ว

ข้อเสีย

แบบบ้านมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าการว่าจ้างผู้ออกแบบ อีกทั้งยังขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบจากผู้ออกแบบ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปิดบังข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

งบประมาณแพงกว่าผู้รับเหมาก่อสร้าง

อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมในบางส่วน

ต้องดูบริษัทรับสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือจริง ๆ

 ดังนั้น บริษัทรับสร้างบ้านที่มีบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเตรียมที่ดินสำหรับปลูกสร้าง ออกแบบบ้าน ก่อสร้าง และส่งมอบบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัย ลดปัญหาการก่อสร้างล่าช้าและงบประมาณบานปลาย การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน จึงไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องจุกจิกต่าง ๆ และมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพได้ภายในงบประมาณและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ได้

โดยสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ เจ้าของบ้านที่ต้องการสร้างบ้านจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความแตกต่างระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น ซึ่งต่างก็มีข้อดีและข้อเสียเป็นของตนเอง ทำให้การเลือกใช้บริการแตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านสนใจบริการแบบไหน หรือรูปแบบงานของผู้จ้างเป็นแบบใด และงบประมาณที่มีนั้น มีความเหมาะสมกับการให้บริการของใครมากที่สุด.

Scroll to Top
Scroll to Top